Vacature

Momenteel heeft de KCWZH de volgende vacature open staan:

Vacature lid Stuurgroep Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland

Voordracht door een woningcorporatie

De Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland behandelt klachten van huurders van 34 woningcorporaties. Een Stuurgroep (lees: bestuur) is verantwoordelijk voor het faciliteren van de klachtencommissie. Momenteel zoekt de Stuurgroep een kandidaat (v/m) voor benoeming als lid van de Stuurgroep, ter vervulling van een vacature die is ontstaan. De corporaties zijn aan de beurt om een kandidaat voor te dragen.

Doel

De Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland (KCWZH) behandelt klachten als bedoeld in artikel 55b lid 3 Woningwet: klachten omtrent het handelen of nalaten van toegelaten instellingen. Zij biedt huurders een laagdrempelige voorziening. Dit klachtrecht is beschikbaar wanneer huurder en corporatie er samen niet uitkomen. De Stuurgroep telt vier leden (waarvan één voorzitter) die door de aangesloten woningcorporaties worden benoemd – twee daarvan op voordracht van huurdersorganisaties en twee op voordracht van een of meer corporaties.

Werkgebied

Momenteel werken samen in de KCWZH: Arcade, De Goede Woning, De Leeuw van Putten, De Zes Kernen, Dunavie, DUWO, Fien Wonen, Groen Wonen Vlist, Haag Wonen, Lek en Waard Wonen, Poort 6, QuaWonen, Ressort Wonen, Rhiant, Rijswijk Wonen, Rondom Wonen, Staedion, Tablis Wonen, Trivire, Vidomes, Wassenaarsche Bouwstichting, Wonen MiddenDelfland, Wonen Wateringen, Woningbouwvereniging Beter Wonen, Woningbouwvereniging Heerjansdam, Woningbouwvereniging Hoek van Holland, Woningbouwvereniging Poortugaal, Woningbouwvereniging Reeuwijk, Woningbouwvereniging St. Willibrordus, Woonbron, Woonforte, Wooninvest, Woonkracht10 en Woonpartners Midden-Holland. Deze woningcorporaties verhuren circa 286.000 woningen.

Profiel

Leden van de Stuurgroep:

  • hebben interesse in de volkshuisvesting en in daarmee verband houdende verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van woningcorporaties en huurdersorganisaties;
  • vormen een divers gezelschap, zijn integer, kunnen samenwerken, zijn besluitvaardig en communicatief;
  • beschikken over de bestuurlijke kwaliteiten die nodig zijn om te waarborgen dat het Convenant KCWZH conform haar doelstellingen wordt uitgevoerd;
  • onthouden zich van beïnvloeding van de Klachtencommissie, maar zorgen ervoor dat de Klachtencommissie objectief, onafhankelijk, onpartijdig en overtuigend kan adviseren.

Rooster voor benoemingen en aftreden

Leden van de Stuurgroep worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn tweemaal herbenoembaar.

Werkwijze

De Stuurgroep vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Bovendien belegt de Stuurgroep twee keer per jaar vergaderingen met contactpersonen van de woningcorporaties en leden van de Klachtencommissie. Tijdens de ‘Voorjaarsvergadering’ evalueert zo’n vergadering het Jaarverslag. Tijdens de ‘Najaarsvergadering’ bespreekt zo’n vergadering de Begroting. Buiten het vergaderen om vindt digitale communicatie plaats. Op deze wijze worden eveneens besluiten genomen. De werkzaamheden van een lid van de Stuurgroep vergen inzet gedurende circa twee dagdelen per maand.

Vergoeding

De vergoeding per Stuurgroepvergadering bedraagt € 100 (exclusief reiskosten). Deze vergoeding geldt niet voor personen die in betaalde dienst zijn bij een aangesloten woningcorporatie of huurdersorganisatie.

Belangstelling?

Meer informatie over de KCWZH - zoals over het Convenant voor deze samenwerkingsvorm, het Klachtenreglement en Jaarverslagen - vindt u via www.kcwzh.nl. Wie een persoon als lid van de Stuurgroep wil voordragen, doet dat schriftelijk: KCWZH, Postbus 610, 3300 AP Dordrecht. Of per e-mail naar mevrouw C. Dijkman, secretaris van de Klachtencommissie (info@kcwzh.nl). U kunt ook bij haar terecht als u vragen heeft over de functie (telefoon 085 - 2100244).

Procedure

Een sollicitatiecommissie, bestaande uit twee leden van de Stuurgroep (waarvan een lid benoemd op voordracht van een huurdersorganisatie), behartigt de werving en selectie. Het secretariaat staat deze commissie bij.

De werving van kandidaten vindt plaats door:

  • verspreiding van deze bekendmaking onder woningcorporaties,
  • door publicatie op de website van de KCWZH en – voor zover zij daartoe besluiten – door publicatie op de websites van aangesloten woningcorporaties. De sollicitatiecommissie beoordeelt sollicitatiebrieven en/of voordrachten, zij voert gesprekken met ten hoogste vijf kandidaat-leden. Zij selecteert ten hoogste drie kandidaten. Vervolgens verzoekt de Stuurgroep de woningcorporaties tot benoeming over te gaan.